نمایش کامل

بررسی اثر عوامل استراتژی و موفقیت مدیریت دانش بر استقرار آن در مراکز آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی دانشگاه تهران- اسفند 1393

20 فروردین 1394 ثبت شده در تاریخ :

کلید واژها:
ارسال پیغام سریع:
آدرس دفتر :
تلفن : -0511
ایمیل آدرس : info@nessari.ir